Caerdydd Un BlanedMae Caerdydd ar hyn o bryd yn ddinas tair planed. Pe bai pawb yn y byd yn defnyddio adnoddau naturiol ac yn cynhyrchu carbon deuocsid i’r un graddau â ni yng Nghaerdydd, byddai angen tair planed arnom i’n cynnal. Nid yw hynny’n gynaliadwy nac yn deg i bawb sy’n rhannu’r blaned â ni.

Ein dyhead yw bod Caerdydd yn ddinas un blaned erbyn 2050. Mae bod yn ddinas un blaned yn golygu sicrhau bod Caerdydd yn ddinas fentrus, lewyrchus, iach, hapus, glân, gwyrdd a chynaliadwy yn y dyfodol.

Mae ein gweledigaeth ar gyfer Caerdydd Un Blaned gynaliadwy yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol sef ynni, gwastraff, trafnidiaeth, bwyd, dŵr, lleoedd a phobl. Mae’r cynllun cyflawni cysylltiedig yn nodi’r projectau allweddol i wireddu’r weledigaeth hon.

Lawrlwythwch Ffeithlen Caerdydd Un Blaned

Ynni

Mae angen ynni arnom i gynhesu ein cartrefi, coginio ein bwyd, pweru’r nwyddau trydanol rydym yn eu defnyddio a rhedeg ein ceir. Mae’r problemau sy’n ymwneud â diogelu ffynonellau ynni byd eang a chyflenwi ynni, yn ogystal â’r costau cynyddol, yn hysbys i bawb. Yr heriau a wynebir nawr yw lleihau’r galw am ynni, buddsoddi mewn cyflenwadau ynni lleol cynaliadwy, sicrhau bod ffynonellau ynni wedi’u diogelu ar gyfer dinasyddion a sicrhau bod cyflenwadau mwy fforddiadwy ar gael.

Rydym wedi gosod targed i leihau CO2 ledled y ddinas, sef 26% erbyn 2020, fel rhan o’n hymrwymiad i Gyfamod Meiri'r Undeb Ewropeaidd, ac wedi ffurfio partneriaethau gyda busnesau a sefydliadau lleol ym mhob rhan o’r ddinas er mwyn cyflawni hyn.

Ynni yn eich Cartref / Creu ynni mewn Ffordd Gynaliadwy

Lawrlwythwch Ffeithlen Ynni Caerdydd Un Blaned

Gwastraff

Nod Caerdydd yw bod yn Ddinas Ddiwastraff erbyn 2050. Nid dyhead yn unig yw hyn; mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targed bod rhaid ailgylchu neu gompostio 70% o wastraff cartref erbyn 2025.

Mae’r rhain yn dargedau heriol. Serch hynny, dylem eu cyflawni. Ein nod cyntaf yw ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio cymaint o wastraff â phosibl. Dros y 10 mlynedd diwethaf mae cyfraddau ailgylchu a chompostio gwastraff y cartref yng Nghaerdydd wedi codi o 4% i 52%. Disgwylir i ni ragori ar y targed i ailgylchu 52% o wastraff yn 2013/14 a byddwn yn parhau i addasu a diwygio strategaethau i gyflawni’r targedau uchaf, lleihau gwastraff a gwneud y defnydd gorau posibl o wastraff fel adnodd yn gyffredinol.

Cadw Caerdydd yn Daclus

Lawrlwythwch Ffeithlen Gwastraff Caerdydd Un Blaned

Trafnidiaeth

Ar hyn o bryd, teithiau mewn ceir preifat sy'n cyfrif am ran helaeth o drafnidiaeth yng Nghaerdydd. Mae hyn yn creu heriau i’r ddinas o ran allyriadau carbon, tagfeydd ac iechyd. Gall gwneud trefniadau trafnidiaeth priodol helpu i wneud Caerdydd yn ddinas ddiogelach, iachach, mwy llewyrchus, glanach a gwyrddach. Mae’n amlwg fod angen i ni newid y ffordd y mae trafnidiaeth yn gweithio yn y ddinas, gyda’r nod o’i gwneud hi mor hawdd â phosibl i adael eich car gartref drwy gynnig dewisiadau trafnidiaeth cynaliadwy sydd ar gael i bawb.
Bob dydd rydyn ni’n gwneud penderfyniadau o ran teithio. Drwy ddewis opsiynau call a chynaliadwy, gallech fod yn well eich byd. Gall gadael y car gartref fod yn:
- Rhatach
- Iachach
- Cyflymach
- Cynhyrchu llai o lygredd
- Hwyl

Cadw Caerdydd i Symud | Lawrlwythwch Ffeithlen Trafndiaeth Caerdydd Un Blaned

Bwyd

Yn rhyfeddol, bwyd yw’r elfen sy’n cyfrannu fwyaf at ôl troed ecolegol Caerdydd. Mae’r ôl troed bwyd yn cynnwys ffermio, prosesu, dosbarthu, pecynnu, arlwyo, manwerthu a gwastraff. Mae eich prydau bwyd yn teithio dros bellter maith a thrwy brosesau amrywiol cyn cyrraedd eich plât.

Y ffordd orau o leihau ôl troed bwyd Caerdydd, a chreu swyddi lleol a gwella iechyd ar yr un pryd, yw sicrhau ein bod yn bwyta bwydydd ffres, lleol, tymhorol ac organig.

Bwyd Caerdydd
Cymdeithas Marchnad Gymunedol Glan-yr-afon
Rhandiroedd Caerdydd
Cymru Masnach Deg Siopa Teg

Lawrlwythwch Ffeithlen Bwyd Caerdydd Un Blaned

Dŵr

Mae gan Gymru lawer o ddŵr, ond mae angen i ni sicrhau ein bod yn defnyddio’r adnodd naturiol hwn yn ddoeth. Her fawr, a chyfle mawr, fydd manteisio i’r eithaf ar yr adnodd hwn, i ddatblygu ffyrdd newydd o gyflenwi dŵr, trin dŵr, cael ynni o ddŵr, sicrhau diogelwch dŵr, ac wrth gwrs paratoi ar gyfer gormod o ddŵr ar ffurf llifogydd sydyn a lefel y môr, gan greu dinas sy’n sensitif o ran dŵr ym mhob ffordd.

Mae dŵr yn adnodd y gall pawb ei gasglu a’i ddefnyddio’n ddoethach. Bydd Caerdydd yn gweithio gyda phartneriaid i fanteisio i’r eithaf ar ddŵr fel adnodd, cynorthwyo gyda chynlluniau draenio cynaliadwy a chynlluniau datblygu yn ogystal â chefnogi preswylwyr i wneud mwy yn eu cartrefi o ran defnyddio dŵr llwyd.

Dŵr Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Lawrlwythwch Ffeithlen Dŵr Caerdydd Un Blaned

Lleoedd

Bydd Cymunedau Cynaliadwy wrth wraidd ein dull o ddatblygu Caerdydd Un Blaned. Mae Caerdydd yn adnabyddus am ei chymunedau bywiog a'i hymdeimlad cryf o frogarwch. Mae angen i’r lleoedd hyn ddatblygu er mwyn cyflawni’r heriau allweddol o ran cyflawni ein dyhead i sicrhau Caerdydd Un Blaned.
Bydd Caerdydd yn tyfu. Disgwylir i’r boblogaeth gynyddu tua 20% dros y 15 mlynedd nesaf. Mae’r Cyngor wrthi’n paratoi Cynllun Datblygu Lleol i gynllunio twf y ddinas ac ymateb i ffactorau allweddol o ran cynaliadwyedd. Ond nid yw hyn yn ymwneud â chymunedau newydd yn unig. Mae’n ymwneud â sicrhau bod y gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl ar gael yn lleol, ac ym mhob un o gymunedau’r ddinas.
Mae Caerdydd yn ddinas werdd. Mae ganddi fwy o ofod gwyrdd fesul pen o fewn ffiniau’r anheddiad nag unrhyw un o ddinasoedd mawr eraill Prydain, yn ogystal â mynediad rhwydd i fannau gwyrdd, hyd yn oed yng nghanol y ddinas. Byddwn yn sicrhau bod y meddylfryd hwn yn parhau ym mhob un o’n datblygiadau ac uwchgynlluniau newydd ledled y ddinas.

Lawrlwythwch Ffeithlen Lleoedd Caerdydd Un Blaned

Pobl

Mae bod yn Ddinas Un Blaned yn golygu sicrhau bod Caerdydd yn ddinas fentrus, lewyrchus, iach, hapus, glân a gwyrdd yn y dyfodol. Mae’n golygu sicrhau y bydd Caerdydd yn ddinas hyd yn oed gwell i fyw ynddi yn 2050 nag yw hi heddiw.

Yn anad dim, bydd bod yn Ddinas Un Blaned yn golygu ymateb i’r heriau mawr ac achub ar y cyfleoedd mawr sydd gan yr unfed ganrif ar hugain i’w cynnig.
Bydd angen dyfeisio, dylunio a phrofi datrysiadau newydd, a fydd yn eu tro yn gofyn am dalent, dychymyg, menter a dyfeisgarwch. Nid gan ddinasoedd y mae’r rhinweddau hyn, ond gan bobl – ac mae gan bobl Caerdydd ddigonedd o'r rhinweddau hyn. Y bobl sy’n gwneud dewisiadau call, cynaliadwy am eu ffordd o fyw ac sy’n cyflawni newid cadarnhaol mewn ymddygiad fydd y bobl fydd yn gwneud gwahaniaeth i’r ddinas.
Yn fras, mae bod yn Ddinas Un Blaned yn dibynnu ar bob un ohonom ni i fod yn Bobl Un Blaned.

Lawrlwythwch Ffeithlen Pobl Caerdydd Un Blaned

Beth sy’n digwydd?

Mae grwpiau a rhwydweithiau lleol yn gweithio tuag at wneud Caerdydd dinas 'un blaned'.

Trawsnewid Caerdydd

Dinas Gwyrdd


Gweld animeiddiad Caerdydd Un Blaned 2050.

Uchafbwyntiau Caerdydd Un Blaned 2013

Lluniau o ddigwyddiad Un Blaned 2013. Mae rhagor o luniau ar gael gan ein partner Digwyddiadau Dinas Werdd.

Cynhaliodd Canolfan Gelfyddydau'r Chapter ein digwyddiad ffilmiau Caerdydd Un Blaned fel rhan o Ŵyl Ffilmiau Gwyrdd y Deyrnas Unedig.